Produktionsprocessen

Vår anläggning i Stenungsund har en integrerad produktionsprocess från salt till PVC.

Klorproduktion
I klorproduktionen utvinns klor ur salt (NaCl) genom elektrolys. Saltet löses i vatten och får passera genom elektrolysceller där klorgas bildas vid anoden av titan (+) och natrium bildas vid katoden som består av kvicksilver (-). Natriumet tvättas ur kvicksilvret med vatten och då bildas vätgas och lut (NaOH). Denna reaktion sker i en sekundärcell. Kvicksilvret återcirkuleras till elektrolyscellerna i ett slutet system. Anläggningen använder modern teknik för att återvinna kvicksilvret från anläggningens luft- och vattenströmmar, så att det kan återföras till processen. Utsläppen av kvicksilver från klorproduktionen i Stenungsund är lägst i Europa när klorfabriker med kvicksilverteknologi jämförs. 

Vätgasen används främst till företagets ångproduktion, men en mindre del säljs inom petrokemin i Stenungsund.

VCM-produktion
I VCM-produktionen tillverkas vinylkloridmonomer (VCM) som senare kopplas ihop till PVC. VCM tillverkas av klorgas och eten. Eten framställs ur naturgas eller olja och köps in. Eten och klor reagerar i en sk. direktkloreringsprocess och bildar dikloretan (EDC).

När EDC värms upp i en krackerugn till ca 500 grader C slås dikloretan sönder till vinylklorid och väteklorid (HCl). Vätekloriden tas till vara och får reagera med eten i en s.k. oxikloreringsprocess, som ger ytterligare EDC.

VCM är en gas med kokpunkten -14 grader C. Den kondenseras under tryck till en vätska och går vidare till PVC-produktionen.

PVC-produktion
VCM pumpas till reaktorer där den blandas med vatten. En initator startar reaktionen som sker under tryck och noggrann temperaturkontroll. Vinylkloridmonomeren binds då ihop till långa molekylkedjor och blir polyvinylklorid (PVC).

Oreagerad VCM återförs till processen. De färdiga PVC-partiklarna torkas och siktas. Färdig PVC är ett vitt pulver.

Läs mer i vår folder "PVC från salt till återvinning".

PVC_fran_salt_atervinning_ineos09.pdf

Klorprocessen