Policy för hälsa, miljö och säkerhet (HMS)

 

Policy för hälsa, miljö och säkerhet

I det målmedvetna arbetet mot en hållbar utveckling skall INOVYN Sverige AB, förutom att följa tillämpliga lagar och frivilliga åtaganden, genomföra ständiga förbättringar. På så sätt skall vi uppnå en hög säkerhet, en god arbetsmiljö, god hälsa, effektiv energianvändning och minimerad miljöpåverkan.

SÄKERHET HAR HÖGSTA PRIORITET och skall beaktas i alla situationer.

Genomförande av HMS-policyn

Process- och personsäkerhet

 • Säker drift eller nedkörning av processen skall alltid prioriteras framför fortsatt produktion
 • Vi har alltid tid att arbeta säkert  
 • Säkerhet och arbetsmiljö angår alla och skall utgöra en integrerad del av arbetsuppgifterna och ingår i linjeansvaret
 • Varje medarbetare har ett personligt ansvar för sin egen och andras säkerhet. Detsamma gäller entreprenörer
 • Alla har skyldighet att stoppa ett pågående arbete om de känner att situationen är osäker
 • En incident skall alltid rapporteras, så att vi kan lära av tillbud och olyckor
 • Alla ändringar måste riskvärderas för att bedöma dess påverkan på hälsa, miljö och säkerhet

Hälsa

Målet är att medarbetarna i företaget upplever livskvalitet genom meningsfullt arbete. Medel för att nå målet är att:

 • företagsledningen ställer resurser till förfogande
 • cheferna förstår hälsans och trivselns betydelse för gruppens prestationer
 • den enskilde medarbetaren bidrar aktivt och positivt efter sina förutsättningar
 • de fackliga organisationerna medverkar och utvecklar genom sitt inflytande
 • förebyggande åtgärder vidtas i tid
 • det finns en väl fungerande rehabiliteringsprocess

Miljö och Energi

Miljö- och energimedvetenhet skall vara en integrerad del av arbetsuppgifterna och ingå i linjeansvaret. Därför skall vi eftersträva att:

 • utveckla och tillverka produkter med maximal nytta, minimal miljöbelastning och energiåtgång
 • minimera verksamhetens påverkan på miljön och förebygga risker för medarbetare och kringboende
 • minska avfallsmängderna och öka återvinningen

Vi skall också:

 • involvera och fortlöpande utbilda medarbetarna i vårt miljö- och energiarbete för att uppnå högt ställda miljö- och energimål
 • lägga vikt vid miljö- och energifrågorna när vi väljer varor och tjänster
 • öppet redovisa miljö- och energifakta