Förebyggande säkerhetsarbete

Företaget bedriver ett omfattande arbete med för att förebygga risker för anställda och boende. Ledorden i allt arbete är: Säkerhet har högsta prioriet.

Varje år skickar INOVYN tillsammans med övriga kemiföretag och Stenungsunds kommun ut en bilaga med samhällsinformation kring säkerheten via den lokala tidningen och till nyinflyttade. Den senaste versionen av denna bilaga hittar du här: 2015_Sevesobilaga.pdf

Kompetenta medarbetare
Det är mycket viktigt med hög kompetens hos varje medarbetare. Speciellt viktigt är det för dem som direkt påverkar driften genom arbetsledning, styrning, övervakning och underhåll. Dessa medarbetare har kompetensprofiler med tydliga kompetenskrav för sin befattning. Regelbunden uppföljning görs.

Säker teknik och skyddsbarriärer
Verksamheten omfattas av Sevesodirektivet som är en lagstiftning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Företaget tillämpar den internationella standarden IEC 61 508 när det gäller skyddsbarriärer. Den omfattar både skadeförebyggande och skadebegränsande barriärer. Det förstnämnda omfattar ”teknisk sund teknik”, styrsystem, gasdetektorer, avstängningsventiler och övervakning. Exempel på skadebegränsande barriärer är invallningar samt interna och externa nödlägesinsatser.

Övning av nödläge
Företaget har en nödlägesplan som övas varje år. I planen finns många olika specialfunktioner. Exempel:

Målet är att med hjälp av egen personal kunna göra en första betydande insats vid ett nödläge för att rädda liv, bringa nödläget under kontroll samt reducera skadeverkningarna.

 

Brandövning
Övning och utbildning i att kunna hantera oönskade händelser sker regelbundet

Sevesoinspektion
En gång om året utför Länsstyrelsen ett tillsynsbesök enligt Seveso-direktivet. Enligt det nya Sevesodirektivet ska alla kunna få tillgång till information om senaste tillsynen.


Senaste tillsynsbesöket enligt Seveso genomfördes 2015-09-30. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta vår HMS-avdelning, telefon 0303-87 500. Tillsynsprotokollet finns att tillgå via Länstyrelsens diarium.

Mer information om Seveso-direktivet hittar du på Stenungsunds kommun och www.seveso.se.