Miljöpåverkan

 

För att kunna följa upp eventuell påverkan på miljön deltar företaget i de program som bedrivs i samarbete med de övriga industrierna i Stenungsund, kommunen och Länsstyrelsen för att följa upp eventuell påverkan av miljön.

Vatten
Västerhavet är sedan länge belastat av näringsämnen och miljögifter från bl.a. nedfall, jordbruksmark, reningsverk och industriverksamhet. Havsmiljön har påverkats av belastningen vilket konstaterats genom t.ex miljögifter i sediment och syrefria bottnar. Man kan också konstatera att havets ekosystem är kraftigt påverkat av utfiskning. Belastningen har minskat under senare år efterhand som farliga ämnen fasats ut, kommunala och industriella reningsverk förbättrats m.m. Detta gäller även utsläppen i Askeröfjorden där kväve och fosfor minskat jämfört med för tio år sedan.

INOVYN i Stenungsund deltar i omgivningskontroll inom ramen för det arbete som bedrivs av Bohuskustens vattenvårdsförbund. Vart femte år genomförs en omfattande undersökning av miljögifter i biota och sediment. I samband med det genomförs en sedimentundersökning på 13 punkter i Stenungsundsområdet. Nu finns resultaten framme för 2011 års undersök-ningar (www.bvvf.se) .

I slutet av 2006 startades en undersökning då man fångade in fisktypen tånglake från Göta älvs mynning, Stenungsund, Brofjorden och Fjällbacka. Fjällbacka är tänkt som ett referensområde. Undersökningen visar att tånglaken är mer påverkad utanför Stenungsund jämfört med referensområdet. Därför gjorde kemiföretagen i Stenungsund tillsammans med kommunens VA-verk en fördjupad recipientstudie under 2011-2012 där musslor togs ut från flera stationer. Musslornas lysosomala stabilitet analyserades som ett samlingsmått på exponeringen av miljögifter. Den lysosomala stabiliteten är sämre i Stenungsund jämfört med referensplatsen.


Det ombyggda reningsverket bidrar till minskad belastning av havet.

Trenderna i Stenungsundsområdet för de ämnen som kan relateras till INOVYNs verksamhet visar:

Halterna av kvicksilver i sediment och biota (blåmusslor och tånglake)  inom Stenungsundsområdet har minskat sedan 1979 och fortsatte att minska något även  under 2000-talet. 

Halterna hexaklorbensen (HCB) har precis som kvicksilver minskat från 90-talet, men är generellt fortfarande höga, med undantag av provtagningspunkterna längst i norr i Stenungsundsområdet. HCB bildas vid reaktion mellan klor och gummi och sker i elektrolys-cellerna. Mängden gummi som används har minskats under åren för att minska mängden HCB. Vid skifte till membranteknik kommer gummit att försvinna. HCB kan även bildas i reaktion med polyesterrör som används för klorgas. 

Halterna av PCB har generellt minskat sedan 90-talet i sediementen i Stenungsundsområdet och är idag måttligt höga. Vid senaste mätningen 2011 var halten PCB i mussla utanför INOVYNs anläggning högre än miljökvalitetsnormen. I den miljötekniska undersökning som utfördes av bolaget 2012-2013 visade resultaten att Stenunge å bidrar med PCB.

Halterna dioxiner har varierat mellan åren, men halterna i sediment inom Stenungsunds-området är generellt i nivå med halterna utmed hela Bohuskusten.

Luft
De ämnen som släpps ut till luft från företagets verksamhet är i första hand vinylklorid (VCM), dikloretan (EDC), eten och NOx. Kemiföretagen gör regelbundet olika mätningar av t ex luft. Under perioden september 2012 till september 2013 genomförde IVL mätningar av kolväten i Stenungsund. De flyktiga organiska ämnen (VOC) som ingick i mätningarna är eten, propan, propen,1,3-butadien, bensen, VCM och EDC. För att resultaten skall bli jämförbara användes samma mätplatser som vid mätningarna utom för en mätplats (Västergårdsvägen) som av praktiska skäl flyttades cirka 100 meter (Doteröd).

Under året som de senaste mätningarna utfördes stängde Borealis Polyeten sin gamla HT-fabrik, vilket förväntas att ge lägre etenhalter. Årsmedelhalten av eten var också betydligt lägre inne i Stenungsund än 2006/2007, men inte jämfört med 2000/2001. Fortfarande ligger medelhalten över det medicinska lågriskvärdet.  

Årsmedelhaten av EDC var 2013/2014 lägre vid alla tre mätplatserna jämfört med tidigare år. För VCM var halten oförändrad i Ödsmål, högre på Stenungsön och betydligt lägre i Stenungsund. Detta kan förklaras av vindriktningen i samband med några dagar med högre värden än normalt. Inte på någon av mätplatserna överskreds de medicinska lågrisknivåer som finns för VCM och EDC. Enligt ett uttalande av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska centrum har enstaka toppar av VOC sällan betydelse för hälsan.

 

Undersökningar kring hälsa

Miljömedicinskt Centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet avslutade under 2007 en kartläggning av olägenheter och oro för hälsorisker hos boende i Stenungsund. Undersökningen gjordes efter önskemål från kommunen och industrin.
En enkät skickades till cirka 750 personer boende i Stenungsund eller Ödsmål på varierande avstånd från industrierna. Den skickades också till boende i ett "kontrollområde" (Kungälv). Samma frågor har ställts vid flera tillfällen tidigare (1981, 1986, 1992, 1998 och 2006).

Störning av buller från industrin har ökat i Ödsmål sedan 1998, vilket sannolikt relateras till fackling. I övrigt har inga större skillnader skett i förekomst av störningar eller oro sedan 1998. Störningar av lukt från industrin är mindre än under 80-talet och början av 90-talet, men har inte minskat under senare år.

En uppföljningsstudie angående den ökande störningsgraden av buller i Ödsmål gjordes under 2008. Resultaten visar att befolkningen i Ödsmål fortfarande är störda i samma grad som 2006. De är främst störda av industribuller, men störningarna upplevs inte särskilt ofta.

Under 2006 gjorde Arbets- och miljömedicin i Göteborg en studie av cancerförekomst i Stenungsunds kommun. Studien är en uppföljning av tidigare undersökningar (senast genomförd år 2000). Resultatet visar på att  det inte är någon förhöjd cancerrisk i Stenungsund jämfört med andra orter i Västra Götalands län.